Käitumiskoodeks Estanc töötajatele ja
koostööpartneritele

 

Estanci missioon on valmistada protsessitehnikat, mis aitab kaasa maailma jätkusuutlikumaks muutmisele.
Oleme loonud Estanci käitumiskoodeksi selleks, et saaksime oma missiooni paremini kanda ning võtta
vastutuse oma sõnade ja tegude eest.

Käitumiskoodeks on mõeldud Estanci töötajatele ja koostööpartneritele. See kirjeldab meie väärtusi ja käitumistavasid, mida kohustume ettevõttena igapäevaselt järgima ning mida ootame ka oma töötajatelt ja koostööpartneritelt. Põhimõtted on kõigi töötajate, tarnijate ja Estanci vahel sõlmitavate lepingute lahutamatu osa.

Seda kokkulepet ühiselt järgides suudame käituda vastutustundlikult ning aitame oma tegevusega kaasa puhtama ja elutervema keskkonna loomisele nii meile kui ka järgnevatele põlvkondadele.

Täname koostöö eest.

(Kõigi kehtivate seaduste, regulatsioonide ja õiguslike normide järgimine on meie jaoks iseenesest mõistetav. Teeme kõik selleks, et eksimusi vältida ning ootame sama oma töötajatelt ja koostööpartneritelt. Me ei pea vajalikuks neid elementaarseid asju eraldi üle korrata. Just seetõttu keskendub see kokkulepe pigem moraalsetele ja väärtuspõhistele käitumisnormidele, mis vajavad ühtse arusaama loomiseks eraldi selgitamist.)

 

Käitumiskoodeks tugineb Estanci väärtustele:

Jätkusuutlikkus | Arendusmeelsus | Loodussõbralikkus | Ausus | Asjatundlikkus | Heatahtlikkus

 

 

Jätkusuutlikkus

Mõtleme suurelt. Tahame, et ka meie järeltulevatel põlvedel oleks siin planeedil vähemalt sama hea elada kui meil. Seepärast pingutame, et luua väärtuslikke tooteid ja teenuseid, mis aitaksid ka meie koostööpartneritel panustada jätkusuutlikuma ühiskonna loomisesse. Selleks lubame, et:

 


Suuname tähelepanu valdkondadesse, mis aitavad kaasa jätkusuutlikuma ühiskonna loomisele

 • Toetame innovatsiooni ja tootearendust, mis aitab otseselt või kaudselt kaasa jätkusuutlikuma ühiskonna kujundamisele.
 • Kasvatame oma töötajate (ja nende perede), huvigruppide ja laiema avalikkuse teadlikkust jätkusuutlikkuse põhimõtetest.
 • Osaleme jätkusuutlikkuse teemalistes initsiatiivides ning toetame vaid neid kogukondlike algatusi, mis ühtivad meie jätkusuutlikkuse põhimõtetega.

Mõtleme iga otsuse juures selle sotsiaalsele, ühiskondlikule, keskkondlikule ja majanduslikule mõjule

 • Seome oma eesmärgid ja tegevuskava üleilmsete Kestliku Arengu Eesmärkidega (SDG).
 • Hindame enda tegevusahela ja koostööpartnerite terviklikku sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju, juhime tähelepanu puudustele ning ei tolereeri olulise suurusega ja püsivat negatiivset mõju.
 • Kasutame ressursse tõhusalt, väldime raiskavaid tegevusi.
 • Väldime rohepesu, st me ei esitle seisukohti mainekujunduslikul eesmärgil (sõnade taga peab alati olema vastav sisu).

 

Arendusmeelsus

Mõtleme kastist välja. Oleme kumulatiivselt uuendusmeelsed ning otsime pidevalt sektorite üleselt uusi lahendusi, mida rakendada oma tootmises või äriprotsessides. See omakorda loob innovatsiooni ning tekitab uut energiat kogukondades, kus tegutseme. Selleks lubame, et:

 


Otsime uuenduslikke lahendusi tootearenduses, tootmises ja äriprotsessides

 • Oleme avatud uutele ideedele ja lahendustele, rakendame oma töös uuenduslikke mõtteid.
 • Toetame oma kliente uuenduslike lahenduste otsimises.
 • Jagame oma uuenduslikke mõtteid ka oma koostööpartneritega ulatuses, mis ei lähe vastuollu kellegi ärisaladuse hoidmise kohustusega.

Panustame oma teadmistega, et toetada oma valdkonna ja laiemalt ettevõtluskeskkonna arengut

 • Algatame dialooge olulistel teemadel nii oma tegevusalal, ärisektoris kui ka ühiskonnas laiemalt. Jagame aktiivselt oma lugu, innustame ja oleme eeskujuks.

 

Loodussõbralikkus

Meile on oluline, et meie tegevuse ja otsuste negatiivne mõju keskkonnale oleks minimaalne. Panustame rohkem, kui õigusaktidest tulenevad miinimumnõuded kohustavad. Pingutame, et ka meie lähedased ja koostööpartnerid teeksid sama. Selleks lubame, et:

 

 

Võtame kasutusele uusi lahendusi, mis vähendavad kasutatavate loodusressursside, energia, tekkivate jäätmete ja heitmete koguseid

 • Hoiame end kursis meile oluliste suundade arengutega ning rakendame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ja muid lahendusi.
 • Rakendame piisavaid ettevaatusabinõusid, et vältida keskkonnakahju ja säästa elusloodust.
 • Vähendame ja võimalusel väldime ohtlike materjalide/ainete kasutamist.

Tõstame töötajate teadlikkust keskkonnateemadel ning toetame keskkonnasõbralikku käitumist nii tööl kui ka eraelus.

 • Kommunikeerime töötajatele keskkonnateemasid süsteemselt, korraldame teadlikkust tõstvaid sündmusi. Ei aktsepteeri töötajate keskkonnavaenulikku käitumist

 

Ausus

Ausus ja läbipaistvus tegudes, otsustes ning väljaütlemistes on usalduse ja pikaajalise suhte aluseks. Lähtume oma suhetes põhimõttest – „koostöö, mitte konkurents“. Mängime avatud kaartidega. Selleks lubame, et:

 

 

Oleme suheldes avatud ja loome usaldusel põhinevaid ärisuhteid

 • Tegutseme heas usus ja tahtes.
 • Jagame proaktiivselt oma plaane ja pikaajalisi kavatsusi (nii ärifilosoofia kui ka strateegilised ärisuunad) ulatuses, mis ei lähe vastuollu kellegi ärisaladuse hoidmise kohustusega.
 • Konkurentsi olukorras räägime ausalt oma eesmärkidest ja tegevustest ning suuname pooli koostööle.

Võtame vastutust, peame kinni enda antud lubadustest ja võetud kohustustest

 • Anname realistlikke lubadusi ja võtame vaid neid kohustusi, mida suudame täita.
 • Oleme suhtluses proaktiivsed ning põhjalikud: põhjendame oma otsuseid, probleemi esinemisel viitame sellele pigem varem kui teadlikult viivitades.

Oleme oma otsustes ja tegudes ausad ning läbipaistvad

 • Ei anna ja ei võta altkäemaksu ega võta vastu ebasobivaid kingitusi, mis võivad mõjutada meie otsuste sõltumatust.
 • Hoiame ettevõtte ärihuvid alati kõrgemal enda isiklikest huvidest olukordades, kus isiklik huvi võib ettevõtte huve kahjustada.
 • Väldime igasuguseid seoseid korruptsiooni ja rahapesuga.
 • Väldime isiklike poliitiliste ja usuliste eelistuste esitlemist tööandja nimel.
 • Austame ja kaitseme oma ettevõtte intellektuaalset vara.
 • Järgime kehtivaid isikuandmete töötlemise reegleid ja tagame info konfidentsiaalsuse.
 • Järgime kehtivaid seadusi, regulatsioone ja õiguslikke norme.

Kaasame huvigruppe ja laiemat avalikkust ning hoiame nendega aktiivset suhet

 • Avaldame julgelt tõest infot oma tegevusest ja tulemustest ulatuses, mis ei lähe vastuollu enda või teiste ärisaladuse hoidmise kohustusega.
 • Räägime avatult enda püüdlustest vastutustundliku äri kujundamisel.
 • Tagame piisava info oma toodete ja teenuste kohta ulatuses, mis ei lähe vastuollu Estanci ja koostööpartnerite ärisaladuse hoidmise kohustusega.
 • Oleme eeskujuks ja julgustame teisi, et luuaavatud ja kaasav suhtlemiskultuuri.

 

Asjatundlikkus

Meiega on hea asju ajada – oleme professionaalsed, pakume kvaliteetset teenust ja toodet. Tunneme oma töötajaid ja kliente ning teeme kõik selleks, et nende vajadusi mõista. Me ei aja kellegagi suheldes taga lühiajalist tulu ega odavamat hinda, vaid hindame pikaajalise suhte  koguväärtust. Selleks lubame, et:

 

Lähtume alati kliendi tegelikest vajadustest

 • Selgitame alati välja kliendi tegeliku vajaduse, st loome kontakti ja küsime lisaküsimusi selleks, et saada terviklik pilt kliendi vajadusest ja nende põhjustest.

Tagame, et meie teenused ja tooted oleksid kvaliteetsed, ohutud ning turvalised

 • Rakendame juhtimissüsteeme mitte formaalsuse tagamiseks, vaid praktiliselt, et need tagaksid kvaliteedi, ohutuse ja turvalisuse meie toodete ja teenuste kasutajatele.

Tagame turvalise, ohutu ja tervisliku töökeskkonna

 • Oleme töökeskkonna ohutuse, tervislikkuse ja modernsusega teistele eeskujuks.
 • Panustame igapäevaselt töökeskkonna parandamisse.

Meil on kõrged professionaalsed standardid ja valmisolek enda teadmisi teistega jagada

 • Täiendame ennast pidevalt ning jagame oma teadmisi ja kogemusi teistega.
 • Võtame avalikkuses sõna teemadel, mis jäävad meie kompetentsi piiridesse ja milles oleme pädevad.

Keskendume pikaajalisele koostööle meiega samu väärtusi jagavate koostööpartneritega

 • Lähtume oma tegevuses pikaajalistest eesmärkidest ja oma tõekspidamistest, mitte lühiajalise kasumlikkuse maksimeerimisest.
 • Valime oma partnereid põhimõtteliste maailmavaateliste väärtuste ja äriliste ühilduvuste põhjal.
 • Ei tee koostööd partneritega, kelle juhtimissüsteemid (sh eetika, seaduskuulekuse, ohutuse, keskkonnakahjude vältimise, töötajate õiguste ja heaolu ning sotsiaalsete suhete osas) on olulistes aspektides puudulikud.
 • Toetame oma koostööpartnerite võimekust vastata käesolevas koodeksis sisalduvatele põhimõtetele ja vastutustundlikele juhtimistavadele.


Heatahtlikkus

Soovime, et kokkupuude meiega looks alati väga hea kogemuse, olgu vastaspooleks meie töötaja, klient või koostööpartner. Lähtume individuaalsete vajaduste rahuldamisest ja inimeseks olemise kogemuse rikastamisest. Seega lubame, et:

 

Tagame kliendi- ja töötajakogemuse, mis loob positiivse eduelamuse

 • Oleme alati avatud klientide ja töötajate tagasisidele ning teeme konstruktiivsest vastukajast järeldusi.
 • Keskendume meeldiva kliendisuhte loomisele läbi kogu ettevõtte ja kõigis oma tegevustes.

Suhtume üksteisesse heatahtlikkuse, väärikuse ja austusega

 • Austame inimõigusi, mitmekesisust, arvamuste paljusust ja töötajate õigusi.
 • Kohtleme kõiki võrdselt ja solidaarselt, ei tolereeri diskrimineerimist, kiusamist ja ahistamist ning maksame tehtud töö eest õiglast tasu.

Otsime võimalusi, kuidas mitmekesistada oma teadmisi, kogemusi ja maailmatunnetust

 • Võtame igast arvamusest parima ja ühildame selle ühiseks arusaamiseks, kus kellegi seisukoht ei ole teise omast parem.
 • Ei võta vestlustes positsiooni tulenevalt hierarhiast.
 • Kasvatame meeskondade vahelist koostööd erinevates rollides.

Toetame töötajate motivatsiooni ja heaolu kasvu

 • Tunnustame teineteist edusammude puhul.
 • Austame töötajate isiklikku elu ning tasakaalu töö ja eraelu vahel.

Kuidas käitume, kui märkame mittevastavust?

 • Märkame käitumisjuhiste mittevastavusi. Raporteerime ise ja austame neid, kes märkavad ja raporteerivad. Tagame, et professionaalsete ja isiklike huvide konfliktid lahendatakse ausalt ja eetiliselt.
 • Juhul, kui vajate abi käitumiskoodeksi tõlgendamisel või näete mõnda olulist osapoolt nende vastu eksimas, siis pöörduge Estanci jätkusuutlikkuse koordinaatori poole.

 

Käitumiskoodeksi põhimõtted tuginevad järgnevatel rahvusvahelistel kokkulepetel ja meie poolt aktsepteeritud standarditel: ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon (UN Universal Declaration of Human Rights); ÜRO juhised ettevõtetele inimõiguste valdkonnas (UN Guiding Principles on Business and Human Rights; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonid (ILO Convensions) ja ÜRO Globaalne kokkulepe (UN Global Compact). Koodeks kannab ka ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditega sobituvaid põhimõtteid.

Käitumiskoodeks.pdf