Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja miks Estanc AS (edaspidi Estanc)  värbamisprotsessis isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GPDR – General Data Protection Regulation). Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta andmesubjekti privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ning andmekaitse hea tava põhimõtetele.                                                                                                                                                  Privaatsustingimused kehtivad alates 25.05.2018.

OLULISED MÕISTED                                                                                                                                          Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.                                                                                                                                                                              Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.          Kandidaat ehk andmesubjekt on füüsiline isik, kes pakub ise oma võimalikku sobivust ja/või kelle võimaliku kandidaatuuri Estanc leiab ja selle sobivust hindab.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE                                                                                                                                    Isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti omapoolne andmete avaldamine ja kindla eesmärgiga nõusoleku andmine, mida tehakse Estanci värbamisprotsessis osaledes. Estanci kodulehel oma elulookirjelduse üleslaadimisega annab andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Estanc kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud lepingutest või on olulised selleks, et hinnata andmesubjekti sobivust erinevatele Estanci poolt avalikustatud tööpakkumistele või kindlale ametikohale, millele ta kandideerib. Estanc peab kandidaadi isikuandmeid töötlema, et sooritada vajalikud toimingud enne töölepingu sõlmimist andmesubjekti ja Estanci vahel.

Estanc kogub isikuandmeid peamiselt isikult endalt, kui ta sisestab need kodulehe kaudu või kandideerib Estanci poolt avaldatud töökuulutusele. Lisaks kogub Estanc andmeid kolmandate osapoolte allikatest õigusaktidega lubatud ulatuses, kui seda on vaja andmesubjekti sobivuse hindamiseks teatud ametikohale.

Estanc võib isikuandmeid koguda näiteks järgmistest allikatest: tööalaselt kasutatavad suhtlusvõrgustikud (nt LinkedIn), andmesubjekti nimetatud soovitajad taustakontrollidega seotud asutused, isiksuse või võimekuse testide pakkujad, tööportaalide andmebaasid ja muu avalik andmebaas

Samuti võib Estanc koguda muid andmeid, mille andmesubjekt on ise avalikustanud (näiteks sotsiaalmeedias või tööintervjuu käigus).

Estanc kogub ja töötleb lepingus sätestatud eesmärkidel mitmesuguseid isikuandmeid, mida andmesubjekt esitab meilisõnumi või veebipõhiste kandideerimissüsteemide kaudu. Nendeks andmeteks võivad olla nimi, meiliaadress, telefoninumber, aadress, sugu, sünniaeg, isiklik veebileht, foto, praegune tööandja, hariduskäik, töökogemus, keeleoskus, IT-oskused, võimalik tööle asumise kuupäev, palgasoov, tööluba tõendavad dokumendid või muu ametipositsioonile kandideerimiseks oluline informatsioon.

Estanc palub, et kandidaadid edastaksid oma kandideerimisavalduses üksnes asjakohast ja kehtivat informatsiooni, mis on vajalik selleks, et hinnata andmesubjekti sobivust vastavale ametikohale.

ISIKUANDMETE KÄSITLEMINE                                                                                                                              Andmesubjekti isikuandmeid käsitlevad ainult need isikud, kes hindavad tööotsija kandideerimisavaldust või kes töötlevad vastavaid andmeid värbamisega seotud tugiteenuste osutamiseks. Kandidaadi andmete laekumisel haldab neid Estanci personalitöötaja, kes hindab 36 kuu vältel andmesubjekti sobivust erinevatele Estanci poolt avalikustatud tööpakkumistele ja suhtleb kandidaadiga värbamisprotsessi jooksul nii e-kirja kui ka telefoni teel.

Kandidaatide andmed võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes viivad värbamisprotsessi osana läbi täiendavaid võimekuse teste või taustakontrolle. Sellisel juhul edastatakse kolmandatele isikutele vaid asjakohane ja vajalik informatsioon kandidaadi kohta (näiteks tema nimi ja kontaktandmed, taustakontrolliks isikukood). Taustakontrolli läbiviimisest teavitatakse vastavaid kandidaate ja küsitakse nende nõusolekut. Kandidaadi andmeid võidakse juriidilise kohustuse alusel avaldada ka vastavatele ametiasutustele, kui Estancilt seda seadusega nõutakse.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS                                                                                                              Estanc säilitab kandidaadi isikuandmeid andmesubjekti nõusolekul 36 kuud alates andmete laekumise hetkest. Kandidaat annab vastava nõusoleku Estanci värbamisprotsessiga liitudes. Vastava perioodi lõppedes andmesubjekti isikuandmed kustutatakse nii Estanci andmebaasidest kui ka suhtluskanalitest (Outlook, värbaja mobiiltelefon). Paberkandjal CV-d hävitatakse selleks ette nähtud kogumiskastis.

Estanc rakendab kõiki mõistlikke ja asjakohaseid meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide andmesubjektide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED                                                                                                                                  Kandidaadil on igal ajal õigus avaldada soovi teda puudutavatele andmetele ligipääsuks (õigus tutvuda), nende korrigeerimiseks (õigus andmeid parandada), täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks (õigus olla unustatud). Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, kas ja kuidas Estanc tema isikuandmeid töötleb ning kes omab neile ligipääsu. Oma õiguste rakendamiseks tuleb andmesubjektil saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile staff@estanc.ee

Kui andmesubjekt arvab, et Estanc on käesolevates värbamisteenuse pakkumise tingimustes kirjeldatud põhimõtetest olenemata rikkunud tema õigusi isikuandmete töötlemisel, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE                                                                                                                      Estanc jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende vastavus isikuandmekaitse seadustele ja andmekaitse hea tava põhimõtetele. Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval Estanci kodulehe privaatsustingimuste veebilehel.

Kõigi privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda aadressile staff@estanc.ee